Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Lleol

Sut i deithio o amgylch Abertawe a’r ardal

By ELeyshon 01 Oct 2019

Erbyn hyn, gallwch chi fwy na thebyg ganfod eich ffordd o amgylch eich prif gampws, gan gynnwys y darlithfeydd, eich llety a’r neuadd ginio. O ran canol y dref, byddwch chi wedi dod o hyd i siop fwyd, amwynderau a chlybiau nos. Felly, rydych chi’n dechrau dod yn gyfarwydd, a dyma ganllaw hwylus i chi wrth i chi baratoi i ehangu’ch gorwelion ac ymweld ag ardaloedd a lleoedd diddorol yn y rhanbarth, megis Penrhyn Gŵyr a phrifddinas Cymru, Caerdydd.

a) Hanfodion cyrraedd a gadael y dref. Os ydych chi wedi archebu bwyd hyd yma ac wedi mynd i’r dref mewn tacsi neu wedi cerdded, efallai bydd hi’n werth buddsoddi mewn tocyn bws. Os nad ydych chi eisoes wedi neidio ar fws, mae’r gwasanaethau bws yn rhai rheolaidd iawn, a gallwch gael eich gollwng yn y dref hefyd. Bydd rhifau 8 a 10 yn mynd â chi yno.

b) Sut i gyrraedd Penrhyn Gŵyr

Y Mwmbwls yw dechrau Penrhyn Gŵyr ac mae’n daith gerdded neu ar feic fywiog o Singleton, taith ar fws neu daith feicio hwy o Gampws y Bae ar hyd glan y môr (trowch i’r chwith o’r Bae a dde o Singleton) nes i chi gyrraedd y lanfa ac atyniadau eraill y Mwmbwls. Y Mwmbwls yw dechrau cadwyn o draethau hyfryd.

Gallech chi gerdded o’r Mwmbwls i draeth Langland ar hyd y llwybr arfordirol, a’r traeth nesaf ar ôl Langland yw Caswell. Fel arall, gallwch gymryd bws rhif 8 i ger Ysgol Uwchradd yr Olchfa a chymryd bws rhif 118 i Rosili drwy Gilâ. Mae’n cymryd tuag awr ar y bws i Rosili (sydd ddim yn rhy wael o gofio y gall gymryd hyd at 40 munud mewn car). I gynllunio eich taith i benrhyn Gŵyr, cliciwch ar eich lleoliad a’r gyrchfan derfynol:

https://www.traveline.cymru/

Hefyd, gwiriwch yr holl lwybrau bysus a ffyrdd i deithio o amgylch Penrhyn Gŵyr heb gar yma.

c) Siopa yng Nghaerdydd

Beth am ddiwrnod allan yng Nghaerdydd? Mae Canolfan Siopa Dewi Sant 2 yn llawn siopau hyfryd ac mae’r ardal siopa i gerddwyr yn unig o’i hamgylch yn ffefryn gyda siopwyr, yn enwedig gyda’r Nadolig yn nesáu. Ewch am ddiwrnod allan (a noson allan). Mae trenau’n gadael tua bob hanner awr a byddwch yng nghanol y ddinas o fewn oddeutu 50 munud. Os ydych chi’n teithio ar y bws – ewch ar yr X10 i’r Orsaf Fysus Ganolog ar Heol Penarth. Os ydych chi’n mwynhau siopa, bydd y ganolfan siopa ym Mhen-y-bont ar Ogwr, McArthur Glen, ar y ffordd – mae’n werth mynd i gael bargen, neu sawl bargen!

Two Woman Standing On Escalator

ch) Cerdded yn agos i’ch campws

Os ydych chi’n newydd i Abertawe, mae llawer o lwybrau cerdded a fydd yn dangos prydferthwch yr ardal gyffiniol y gallwch eu harchwilio drwy gerdded.   Mae Gerddi Clun yn daith gerdded fer o Gampws Singleton a chewch eich trosglwyddo i baradwys o flodau'r gog a dolydd sy’n llawn blodau gwyllt: Porwch fap o'r Gerddi yma.

Os ydych chi’n byw ar Gampws y Bae: Ewch am dro ar hyd Twyni Crymlyn ac archwilio’r cynefin naturiol (trowch i’r dde wrth adael Campws y Bae os yn gwynebu Heol Fabian)  Darllenwch fwy am Dwyni Crymlyn yma.

d) Abertawe Drendi

I fyw i’r eithaf, ewch i Uplands. Mae tua milltir o daith gerdded  o Gampws Singleton, a thaith gerdded  8-10 munud o ganol y ddinas. Byddwch yn gallu prynu popeth, o dorri eich gwallt i beint a pizza ymhlith pobl ffasiynol y ddinas, a bydd y rhai sy’n byw yn Nhŷ Beck wedi darganfod hynny eisoes.

Two Smiling Women Sitting on Wooden Bench

 

 

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.