Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Dechrau mewn prifysgol fel myfyriwr LGBTQ+

By ELeyshon 06 Oct 2019

I lawer o bobl, gall dechrau mewn prifysgol fod yn brofiad brawychus.

Mae’n golygu symud i ffwrdd o’ch cartref, byw gyda dieithriaid am y tro cyntaf a bod yn annibynnol – mae cynifer o bethau’n digwydd yn ystod y cyfnod hwn.

scared hobby horse girl GIF

I fyfyrwyr LGBTQ+, gall hyn fod yn arbennig o heriol ac, os yw hyn yn berthnasol i chi, nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Mae llawer o arddegwyr LGBTQ+ heb ddod allan yn eu trefi genedigol ac, os ydynt wedi dod allan, mae’n bosib eu bod wedi cael anawsterau oherwydd homoffobia, deurywffobia, trawsffobia, sef heriau y mae’n rhaid i’n cymuned eu hwynebu bob dydd. Yn yr un modd, efallai eich bod wedi bwriadu dod allan pan fyddwch yn y brifysgol ond rydych yn poeni am fynd adref a chuddio’ch rhywioldeb eto.

Os ydych yn dechrau mewn prifysgol, efallai eich bod yn poeni y bydd yr homoffobia rydych chi wedi’i brofi’n parhau ac, os ydych chi mewn amgylchedd sy’n eich derbyn, efallai eich bod yn ofni gadael yr amgylchedd hwn. Yr hyn a allai dawelu eich meddwl (gobeithio) yw bod yna lawer o bobl yn yr un sefyllfa â chi!

Mae’n debyg eich bod wedi ymuno â LLAWER o grwpiau Facebook, ydych chi? Er y gall rhai o sgyrsiau’r grwpiau hyn fynd dan eich croen (byddwch yn barod i fudo’r negeseuon di-baid a gaiff eu hanfon i’ch ffôn), byddwch yn gweld bod amrywiaeth eang o bobl yn dechrau yn y brifysgol gyda chi. Roeddwn i’n teimlo fel bod yn rhaid i fi ddweud wrth y bobl yn ein grŵp ar fy nghwrs am fy rhywioldeb ac roedd hi’n wych gwybod fy mod i wedi dod allan i bobl ar fy nghwrs cyn fy mod i hyd yn oed wedi cwrdd â nhw ac nid oedd gwahaniaeth ganddynt am fy rhywioldeb.

Y grŵp amlwg i ymuno ag ef yw’r grŵp LGBTQ+ ac, os nad oes un yn eich prifysgol, beth am feiddio dechrau un? Bydd cael rhwydwaith cefnogi’n tawelu’ch meddwl ac, os nad ydych chi’n hoff o sgyrsiau grŵp na’r cyfryngau cymdeithasol, peidiwch â phoeni! Gallwch ymuno â’ch grŵp LGBTQ+ ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Fy ofn mwyaf, cyn i fy ddechrau yn y brifysgol, oedd y byddai’n rhaid i fi fyw gyda rhywun a fyddai’n gwahaniaethu yn erbyn pobl LGBTQ+. Fel yr oedd, nid oedd yn rhaid i fi boeni o gwbl! Nid oedd tamaid o ots ganddynt ac, erbyn diwedd yr wythnos, roeddent hyd yn oed wedi hongian fy maner Pride yn y gegin!

Yn achos llawer o bobl, dyma fydd y tro cyntaf iddynt fyw gyda pherson LGBT. Mae yna bosibilrwydd y bydd cwestiynau ganddynt ac mae'n braf os ydych yn teimlo'n ddigon hyderus i'w hateb ond nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth sy'n eich gwneud chi'n anghyfforddus.

 

Os ydych yn cael problemau wrth ddod allan i'ch cyd-breswylwyr, cofiwch fod eich prifysgol yna i'ch helpu. Mae eich diogelwch a'ch lles yn flaenoriaeth a gellir newid eich trefniadau o ran llety os nad ydych chi'n hapus.

Mae'n hawdd canolbwyntio ar eich pryderon, ond cofiwch ba mor gyffrous yw symud a gwneud ffrindiau newydd o bob cwr o'r wlad (a'r byd). Gall y brifysgol fod yn lle brawychus, ond hefyd mae'n hynod wobrwyol ac mae'n rhoi ymdeimlad o ryddid i chi. Ceisiwch beidio â phoeni gormod oherwydd eich bod yn alluog ac mae eich prifysgol yn ffodus i'ch cael chi.

No Problem Thumbs Up GIF

Gall y brifysgol fod yn gorwynt o brofiad ac rydych chi'n haeddu ei fwynhau gymaint â phosib. Mwynhewch, gweithiwch yn galed a byddwch yn chi eich hun!

 

Dilynwch Emily ar-lein: Blog | Instagram | Twitter 

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.