Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Darganfyddwch & helpu eraill yn ystod ynysn

By bzellie 17 May 2020

Mae angen ar lawer ohonom ni bellach estyn llaw a gwneud gwahaniaeth a cheisio helpu pobl eraill ond mae’n anodd gwybod sut i wneud hyn am y gorau.  Mae’n anodd ceisio deall ble dylem ni fod yn ymdrechu wrth gadw’n ddiogel ac mae’n gallu gwneud inni deimlo ein bod yn cael ein gorlwytho, felly dyma pam rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â’n ffrindiau yn Darganfod.

Mae digon o ffyrdd i chi gyfrannu at waith gwirfoddoli neu helpu pobl eraill o gysur eich cartref eich hunan er mwyn i chi gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol a chadw’n ddiogel.  Mae manteision enfawr i helpu pobl eraill a gwirfoddoli a chydnabyddir bod gweithredoedd caredig yn dda i’n hiechyd meddwl ac yn gwneud inni feddwl y gallwn fyw’n fwy gofalgar.

White Printer Paper With Be Kind Text on Plants

Er mwyn i chi ddechrau mae Darganfod wedi rhannu ychydig o brosiectau cyffrous â ni y maen nhw’n eu lansio i fyfyrwyr gyfrannu atynt dros yr wythnosau nesaf.  Felly ydych chi’n awyddus i helpu pobl eraill?  Cwrdd â phobl newydd yn rhithwir yn ystod y cyfnod ynysu? Datblygu sgiliau newydd a allai fod yn wych i roi hwb i’ch hyder yn ogystal â’ch cv ar ôl covid-19? Nid oes angen chwilio ymhellach dim ond edrych ar yr hyn sydd ar gael ………

Prosiect Ffrind Post
Bydd Darganfod yn peilota prosiect ffrind post gyda grŵp ieuenctid lleol, gan baru myfyriwr sydd yn wirfoddolwr â pherson ifanc i rannu negeseuon a chynnig cefnogaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Byddwch yn derbyn llawer o gymorth ar ffurf syniadau, templedi a deunydd ysgrifennu yn ôl yr angen. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i fod yn ffrind post ac ysgrifennu llythyr neu gerdyn post at berson ifanc, cysylltwch â Vixie drwy ebostio v.l.williams@abertawe.ac.uk

Photo of Woman in Black Shirt Sitting by the Table

Recriwtio CYSYLLTU
Mae CYSYLLTU yn brosiect newydd sydd yn cael ei ariannu am y tro cyntaf yn 2020, sydd yn anelu at wella lles myfyrwyr, hybu ymddygiad cadarnhaol ac iach a lleihau unigrwydd ac unigedd ar y campws. Bydd angen gwirfoddolwyr brwdfrydig i helpu gyda thasgau micro-wirfoddoli megis cyfrannu at grwpiau ffocws, creu cynnwys i’r cyfryngau cymdeithasol neu adolygu apiau lles. Gellir hyfforddi gwirfoddolwyr i fod yn ‘Gysylltwyr’ i gefnogi myfyrwyr eraill sydd yn mynd i’r afael â’u llesiant, yn dechrau yn y flwyddyn academaidd newydd.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect, ebostiwch connect@abertawe.ac.uk

Allwch chi wnïo?
Ydych chi’n adnabod eich pwyth blanced o’ch pwyth croes? Ydy dychweliad y “Great British Sewing Bee” wedi gwneud i chi dynnu’ch cit gwnïo a rhoi edau yn eich nodwydd? Felly ymunwch â phrosiect newydd sbon Darganfod ‘Er Cariad Sgrybs.’ Mae Darganfod yn gweithio mewn partneriaeth ag “Er Cariad Sgrybs” Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i gefnogi gwirfoddolwyr gwnïo wrth greu eitemau angenrheidiol ar gyfer staff gofal iechyd yn ein hysbytai lleol.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect, cysylltwch â Vixie drwy e-bostio v.l.williams@abertawe.ac.uk

Gold and Silver Scissor

Gwobr HEAR
Ydych chi’n fyfyriwr blwyddyn olaf neu ôl-raddedig?  Os felly, ceisiwch am wobr Darganfod “HEAR”! Os byddwch chi’n cofnodi o leiaf 50 awr neu fwy yn gwirfoddoli ar gyfer un o’r prosiectau, byddwch chi’n gymwys.  Y cwbl sydd angen arnoch yw cymryd 10 munud i ysgrifennu darn 300 gair yn adlewyrchu ar y sgiliau rydych chi wedi’u datblygu wrth wirfoddoli gyda Darganfod a’i ebostio i Discovery@abertawe.ac.uk  

Os ydych chi eisiau siarad am y prosiectau hyn neu am Wobr “HEAR” cysylltwch â thîm Darganfod drwy Discovery@abertawe.ac.uk  Gobeithiwn fod hyn wedi’ch helpu i deimlo y gallwch chi gynnig cymorth, datblygu sgiliau a chysylltu â phobl eraill drwy weithredoedd caredig syml!

Gadewch inni wybod sut rydych chi’n datblygu, os ydych chi’n gwirfoddoli a’ch adborth ar y pyst hyn drwy gysylltu â Catherine.l.jones@abertawe.ac.uk

 

Arhoswch yn ddiogel!

Y Tîm Gwasanaethau Preswyl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.