Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Campws

Cyflwyno’r Tîm: Matthew Turner

By bzellie 29 May 2020

Gan fod ysbryd cymunedol yn gryf o hyd a’n hangen dynol i gadw mewn cysylltiad yn dwysáu, rydym yn parhau â’n herthyglau Cyflwyno’r Tîm i roi cyfle i chi ddod i’n hadnabod ni’n well a deall yr holl gymorth sydd ar gael i chi. Mae’r tîm yn dal i weithio gartref a chynnig unrhyw gymorth y gallwn yn ystod y cyfnod hwn.

Heddiw, rydym yn cyflwyno ein Cydlynydd Bywyd Preswyl, Matthew Turner. Efallai fod rhai ohonoch chi wedi cwrdd â Matt eisoes ond i’r rhai ohonoch chi nad ydych yn ei adnabod, dyma Matt...

Enw

Matthew Turner

a person sitting at a table using a laptop computer

Beth yw’ch swydd a’ch adran?

Fy swydd yw Cydlynydd Bywyd Preswyl a dwi’n rhan o’r Gwasanaethau Preswyl. Dwi’n cefnogi’r holl safleoedd yn fy rôl.

Ers pryd rydych chi’n gweithio yn y brifysgol?

Ers 2 flynedd

Sut mae’r Coronafeirws wedi newid pethau i chi yn y gwaith a gartref?

Mae’r sefyllfa bresennol yn golygu fy mod i’n gweithio gartref  bellach yn hytrach na theithio rhwng pob un o’n campysau lle dwi’n treulio pob dydd yn gweithio gyda staff a myfyrwyr.  Dwi’n rheoli’r tîm o wardeiniaid lles a chynorthwywyr bywyd preswyl, felly dwi’n brysur a dwi’n dod i gysylltiad â llawer o bobl.

Beth yw’r heriau mwyaf i chi wrth wneud eich swydd yn y cyfnod hwn?

Yr her fwyaf i mi yn y sefyllfa bresennol yw’r diffyg rhyngweithio wyneb yn wyneb â staff a myfyrwyr. Bob dydd byddwn i’n gweithio ar gampws gwahanol, gyda staff a myfyrwyr gwahanol; nawr yr unig deithio dwi’n ei wneud yw lawr y grisiau i eistedd o flaen fy ngliniadur bob dydd. Mae colli’r cysylltiad wyneb yn wyneb hwn wedi bod yn newid enfawr achos dwi’n cael cymaint o wybodaeth a dealltwriaeth o’r cyfathrebu wyneb yn wyneb hwn fel arfer. Mae colli’r rhyngweithio cymdeithasol hwnnw’n anodd iawn, yn enwedig wrth ddelio â phroblemau. Yn fy mhrofiad i mae’n gallu bod yn fwy anodd deall y sefyllfa gyfan drwy e-bost yn unig.

Cyngor ac awgrymiadau ar gyfer ein myfyrwyr yn y cyfnod hwn?

Fy nghyngor gorau i fyfyrwyr yn y sefyllfa bresennol fyddai i sicrhau eu bod yn cadw mewn cysylltiad drwy apiau, defnyddio Zoom, Instagram, Facetime, Whatsapp a Browzer – gall y rhain wneud i ynysu cymdeithasol deimlo’n llawer mwy cymdeithasol ac yn llai unig. Byddech chi’n synnu pa mor gefnogol gall hyn fod o ddydd i ddydd.

Beth rydych yn gweld ei eisiau fwyaf yn ystod y cyfnod addasu hwn?

Gweld fy ffrindiau ac aelodau’r teulu, yn bendant. Fel arfer, dwi’n eu gweld nhw’n rheolaidd ac mae’n anodd peidio â’u gweld.

Pa agweddau cadarnhaol rydych chi’n eu gweld yn y sefyllfa hon neu pa fuddion rydych chi’n meddwl y daw ohoni?

Fy ngobaith i yw na fyddwn ni’n cymryd ein rhyddid yn ganiataol na’r holl  bethau bach rydyn ni’n hoffi eu gwneud. Dwi’n gobeithio y bydd pawb yn sylweddoli pa mor bwysig yw ein bod yn helpu ac yn cefnogi ein gilydd a mabwysiadu agwedd gadarnhaol at bopeth.

 

Mae rhan enfawr o’m swydd yn y brifysgol yn ymwneud â helpu, cefnogi a cheisio deall pobl eraill, felly mae gweld eraill yn datblygu’r rhinweddau hyn wedi bod yn hyfryd! Mae ein myfyrwyr wedi bod yn wych ac wedi addasu i’r argyfwng hwn, sy’n anhygoel ac yn rhywbeth dylem i gyd fod yn falch ohono.

Mae’n gyffrous iawn i mi fod yn rhan o’r broses dethol rhai Wardeiniaid Lles newydd ar Gampws y Bae. Mae’r rôl hon yn wahanol iawn i’r swyddi eraill, mwy traddodiadol, sydd ar gael i fyfyrwyr. Mae angen i chi allu dangos empathi, heb feirniadu, bod yn gyfrifol a gweithio fel rhan o dîm. Felly, dwi’n gobeithio bod y feirws wedi amlygu’r rhinweddau hyn i lawer o’n myfyrwyr a’u bod yn cael eu hysbrydoli i gyflwyno cais a gweithio mewn swydd sy’n cefnogi eu cyd-fyfyrwyr. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno cais, rhowch gipolwg ar ein post diweddar am rôl y Wardeniaid Lles, neu mae croeso i chi gysylltu â mi yn: m.s.turner@abertawe.ac.uk

Topics

Abertawe, tîm

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.