Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Cwestiynau Cyffredin ynghylch pandemig Covid-19

By bzellie 09 Jun 2020

Mae’r wythnosau diwethaf wedi newid ein bywydau ac mae’n rhywbeth bydd pob un ohonom ni’n ei gofio am byth. Rydyn ni’n deall bod y cyfnod hwn wedi achosi llawer o newid ac mae wedi bod yn annisgwyl ac mae wedi codi llawer o gwestiynau a theimladau o ansicrwydd.

Er mwyn eich helpu chi i ateb rhai o’r cwestiynau ynghylch y newidiadau yn ystod y cyfnod hwn, roedden ni’n meddwl byddwn ni’n rhannu rhywfaint o’r Cwestiynau Cyffredin rydyn ni’n eu derbyn gennych chi. Gobeithio bod yr atebion hyn yn helpu ac yn rhoi sicrwydd i chi ein bod ni yma’n gweithio ac yn ceisio addasu er mwyn eich cefnogi chi. Rydyn ni’n gweithio ar weithredu mesurau i’ch cefnogi chi yn ystod yr amgylchiadau hyn ac mae pethau’n esblygu’n wythnosol wrth i amgylchiadau godi a chanllawiau’r llywodraeth gael eu diweddaru ynghylch y pandemig.

Am y tro cadwch yn ddiogel a chysylltwch â ni os bydd angen cymorth arnoch chi neu os oes gennych chi gwestiynau neu hoffech chi roi adborth i ni. Gallwch chi gysylltu â’n Tîm Llety trwy e-bostio accommfinance@abertawe.ac.uk

Black Magnifying Glass

Cwestiynau Cyffredin ac atebion gan eich tîm Llety: 

  • Fydd angen i mi dalu rhent os nad yw’r Brifysgol ar agor neu os yw’n cynnig dysgu ar-lein?

Os na allwch chi symud i mewn i’ch llety oherwydd y sefyllfa bresennol ni fydd angen i chi dalu rhent nes bod hyn yn bosib

Girl Holding Pencil While Looking at Imac

  • Beth os yw’r Brifysgol ar agor ond ni allaf ei mynychu oherwydd pandemig Coronafeirws?          

Bydd angen i chi gysylltu â’r Gwasanaethau Preswyl ynghylch eich sefyllfa benodol ond rydyn ni’n cydnabod bydd angen dull hyblyg ar gyfer achosion unigol. Rydyn ni yma i drafod eich amgylchiadau gyda chi. 

  • A fydd fy mlaendal yn cael ei ad-dalu os nad wyf yn symud i mewn i’r llety oherwydd pandemig Coronafeirws?

Os ydych chi’n bwriadu mynychu’r Brifysgol o hyd ond yn hwyrach yna caiff eich blaendal ei gadw er mwyn i chi allu cadw eich llety. Os bydd eich llety ar agor ond rydych chi’n penderfynu peidio â symud i mewn iddo bydd angen i chi gysylltu â’r Gwasanaethau Preswyl a byddwn ni’n eich cynghori chi o ran a fydd modd i chi dderbyn ad-daliad.

Woman With Latex Gloves Adjusting her Face Mask

  • Pryd byddwn ni’n cael gwybod a fydd y llety ar agor?

Mae Uwch Dîm Rheoli’r Brifysgol yn monitro’r sefyllfa a bydd yn rhoi gwybod i fyfyrwyr cyn gynted ag y caiff penderfyniad ei wneud ynghylch hyn. Mae hyn yn cael ei adolygu ac rydyn ni’n dymuno eich croesawu chi yn ôl i’r campws cyn gynted ag y bydd hi’n ddiogel i wneud hynny.

  • Fydd angen i mi ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol yn fy llety?

O ran myfyrwyr sy’n symud  i lety’r Brifysgol ym mis Medi rydyn ni’n monitro’r sefyllfa’n agos a byddwn ni’n rhoi gwybod i fyfyrwyr os bydd angen gweithredu newidiadau o ganlyniad i’r sefyllfa ar hyn o bryd. Byddwn ni’n dilyn canllawiau’r llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol a byddwn ni’n sicrhau bod mesurau mewn lle i gefnogi hyn. Diogelwch ein myfyrwyr yw ein blaenoriaeth.

Coveid19 Text On Paper

 

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.