Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Amser i baratoi ar gyfer y Brifysgol

By ELeyshon 20 Aug 2019

Mae Prifysgol yn llawn profiadau newydd, ac efallai rydych chi'n meddwl ar hyn o bryd ble i ddechrau? Dyma ein 8 prif awgrym am bethau i’w gwneud cyn i chi adael cartref i baratoi ar gyfer bywyd ym Mhrifysgol Abertawe!

           Cyn i chi adael cartref


1) Gwneud cais am lety
Os ydych eisoes wedi gwneud hyn, ewch i rif 2. Os nad ydych chi wedi gwneud hyn, gwnewch gais ar-lein fel y gallwch geisio am lety cyn i chi gyrraedd. Os ydych wedi derbyn cynnig, cofiwch dderbyn y cynnig ar-lein hefyd.

Person Using Laptop

2) Ymunwch â grwpiau cyfryngau cymdeithasol – gallwch gwrdd â'ch cyd-letywyr cyn ichi gyrraedd; mae gan bob Coleg dudalennau Cyfryngau Cymdeithasol. Ar gyfer llety, ymunwch â grŵp Facebook eich safle ac yna gallwch greu grŵp eich fflat ar What’sapp/ SM. Yna, gallwch benderfynu pwy sy'n dod â beth ar gyfer y gegin!

social media facebook GIF

3) Ffarwelio â'ch ffrindiau a'ch teulu gartref. Os yw meddwl am ffarwelio yn gwneud ichi deimlo’n drist neu sgrechian mewn cyffro, mae'n bryd dechrau ar yr antur nesaf yn eich bywyd.

k-pop goodbye GIF by Korea

4) Pethau i ddod gyda chi/ siopa - darllenwch ein tudalen ar y we ‘beth i ddod gyda chi’.
Efallai y bydd angen deunydd ysgrifennu arnoch ar gyfer eich cwrs, neu efallai bydd angen i chi ddod â’ch nodiadau Safon Uwch neu gael gafael ar werslyfrau/adnoddau e-ddysgu (gofynnwch i'ch tiwtor cwrs am hyn).

Two Woman Standing On Escalator


5) Paratoadau eraill: rhowch eich cyfeiriad yn y brifysgol i'ch teulu a'ch ffrindiau. Gallwch ddod o hyd i gyfeiriad eich prifysgol o dan eich safle a ddyrennir.

6) Dyddiadau Tymor: Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur a threfnwch eich gwyliau y tu allan i'r tymor.  Mae cyrsiau yn amrywio o ran hyd, felly efallai byddai’n werth gwirio hyd eich cwrs penodol i wybod pryd byddwch yn gorffen.

7) Pacio (Gan gofio mai hyn a hyn y gallwch ei bacio, a llai os ydych yn teithio ar gludiant cyhoeddus neu ar awyren).

roadtrip driving GIF by Dan Woodger

8) Sesiwn sefydlu Cwblhewch eich sesiwn sefydlu llety ar-lein, sy'n cynnwys y fideo ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân. Gwiriwch ein tudalen Paratoi at Gyrraedd.

Mwynhewch y paratoi a’r pacio.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts